GORANGA

Call out Gouranga and be happy! Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

22.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 4]

 

 

MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

ODGOVORI KOJI NAVODE GOSPODINOVE RIJEČI.

 

Onaj ko se nepokolebljivo predao Svevišnjoj Božanskoj Osobi mora da posjeduje sve dobre osobine polubogova, a nasuprot tome onaj ko nije veliki Gospodinov bhakta, lebdi u tami umne špekulacije i neprestano je zaokupljen materijom. Śrīmad-Bhāgavatam [11.11.18] kaže:

 

śabda-brahmaṇi niṣṇāto

na niṣṇāyāt pare yadi

śramas tasya śrama-phalo

hy adhenum iva rakṣataḥ

 

,,Čak i ako dobro poznajemo cjelokupnu transcendentalnu književnost Veda, ako ne upoznamo Svevišnjeg Gospodina, moramo da zaključimo da je čitavo naše obrazovanje nalik na breme, koje nosi magarac ili na kravu koja ne može da se pomuze."

 

Na sličan način, svako je obdaren slobodom da transcendentalno služi Gospodina s puno ljubavi — čak i žene, śūdre, plemena u prašumi i sva druga živa bića, koja su rođena u grijehu. 

 

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāḿ

strī-śūdra-hūṇa-śabarā api pāpa-jīvāḥ

yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīlaśikṣās

tiryag-janā api kimu śruta-dhāraṇā ye

 

[Bhāg. 2.7.46]

 

,,Čak i ako potiču od onih koji vode griješan život, kao što su žene, klasa radnika, stanovnici u planinama i Sibirci, pa čak i ptice i zvijeri, predane duše isto tako mogu da saznaju o Svevišnjoj Božanskoj Osobi i oslobode se zagrljaja iluzorne energije, ako se predaju Gospodinovim čistim bhaktama i slijede njihove stope u predanom služenju."

 

Najniža ljudska bića mogu da se uzdignu do najviše razine predanog služenja, ako ih poduči vjerodostojni duhovni učitelj, koji dobro poznaje transcendentalno služenje Gospodina s puno ljubavi. Ako i najniže ljudsko biće može da se uzdigne, šta onda reći o onima, koji su na najvišoj razini i koji dobro poznaju vedsko znanje. Zaključak je da je predano služenje Gospodina dostupno svima bez obzira odakle potiču. Ovo potvrđuje da mogu da ga obavljaju sve vrste ljudi.

 

Čak i ako neko nije ljudsko biće, savjetuje se da predano služi Gospodina i stekne savršeno znanje koje će naučiti od vjerodostojnog duhovnog učitelja. Ovo se potvrđuje u Garuḍa Purāṇi kako slijedi:

 

kīṭa-pakṣi-mṛgāṇāḿ ca   harau sannyasta-cetasām

ūrdhvām eva gatiḿ manye   kiḿ punar jñānināḿ nṛṇām

 

,,Čak i crvi, ptice i zvijeri će se sigurno uzdići na najvišu razinu savršenstva u životu ako se potpuno predaju i transcendentalno služe Gospodina s puno ljubavi, a da ne govorimo o filozofima medu ljudskim hićima."

 

Zato nema nikakve potrebe da tražimo kandidate koji imaju pravilne sposobnosti da predano služe Gospodina. Neka se ponašaju kao neuki, učeni ili neznalice, vezani za materijalni život ili odvojeni, oslobođene duše ili oni koji žele oslobođenje, nesposobni ili sposobni da predano služe Gospodina — ako Ga predano služe pod pravilnim vodstvom, svi će biti unaprijeđeni na viši položaj. Ovo se isto potvrđuje u Bhagavad-gīti [9.30; 9.32] na slijedeći način: 

 

api cet su-durācāro   bhajate   mām ananya-bhāk

sādhur eva sa mantavyaḥ   samyag vyavasito hi saḥ

māḿ hi pārtha vyapāśritya   ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ

striyo vaiśyās tathā śūdrās   te 'pi yānti parāḿ gatim

 

,,Čak i ako neko počini najgnusnije djelo, ako je uključen u službu predanog služenja, treba ga smatrati svetim, jer se nalazi na pravom putu. O Pṛthin sine, oni koji uzimaju Moju zaštitu, iako mogu biti nižeg roda — žene, vaiśye [trgovci], śūdre [manuelni radnici] — mogu se približiti Vrhovnom cilju."

 

Čak i ako se neko odao svim vrstama griješnih djela, treba da smatramo da je nesumnjivo najsavršeniji čovjek svetog karaktera, ako transcendentalno služi Gospodina s puno Ijubavi pod pravilnim nadzorom. Na taj način, svaki čovjek, bez obzira ko je i šta je — čak i pala žena i nerazuman radnik, neinteligentan trgovac, ili čak neko ko je na još nižoj razini — može da dostigne najviše savršenstvo u životu i vrati se kući, nazad Bogu pod uslovom da sa svom ozbiljnošću uzme zaštitu Gospodinovih lotosovih stopala. Ova ozbiljnost i iskrenost je jedina sposobnost koja može da nas dovede do najvišeg savršenstva u životu i sve dok se ne pobudi takva ozbiljnost, postoji razlika između čistoće i nečistoće – učenosti i neznanja u materijalnom smislu.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36 [PART 4]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
11.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 3]

 

 

MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

SVE DOK NE POČNEMO POSTAVLJATI PITANJA O SAMOSPOZNAJI, SVE MATERIJALNE DJELATNOSTI, BEZ OBZIRA KOLIKO SU VELIKE, POTPUNO SU BESPLODNE, JER SE CILJ LJUDSKOG ŽIVOTA NE ZADOVOLJAVA TAKVIM UZALUDNIM DJELATNOSTIMA.

 

NAŠ UM STVARA RAZLIČITE VRSTE TIJELA DA BISMO ISPAŠTALI RAZLIČITE VRSTE MATERIJALNIH NEVOLJA.

 

Sve dok ne počnemo postavljati pitanja o samospoznaji, sve materijalne djelatnosti, bez obzira koliko su velike, potpuno su besplodne, jer se cilj ljudskog života ne zadovoljava takvim uzaludnim djelatnostima. Svrha ljudskog tijela je da se oslobodi materijalnog ropstva, međutim sve dok smo potpuno obuzeti materijalnim djelatnostima, naš um će biti zaokupljen vrtlogom materije i dalje ćemo biti zarobljeni u materijalnim tijelima život za životom.

 

evaḿ manaḥ karma-vaśaḿ prayuńkte  

avidyayātmany upadhīyamāne

prītir na yāvan mayi vāsudeve  

na mucyate deha-yogena tāvat

 

,,Kada je živo biće prekriveno gunom neznanja, tada ne pravi razliku između individulanog i Svevišnjeg živog bića, a um je zarobila plodonosna djelatnost. Zbog toga, sve dok neko ne razvije ljubav prema Gospodinu Vāsudevu, koji nije niko drugi nego Ja Sam, nikako neće biti oslobođen od ponovnog prihvatanja materijalnog tijela."

[Bhāg. 5.5.6]

 

Naš um stvara različite vrste tijela da bismo ispaštali različite vrste materijalnih nevolja. Prema tome, sve dok je um obuzet plodonosnim djelatnostima, smatra se da je zaokupljen neznanjem, pa ćemo zato sigurno ostati da robujemo u materijalnom svijetu i ponovo i ponovo preuzimati različita tijela, sve dok ne razvijemo transcendentalnu ljubav prema Svevišnjem Gospodinu, Vāsudevu, Svevišnjoj Osobi. Biti zaokupljen transcendentalnim imenom, osobinama, oblikom i djelatnostima Svevišnje Osobe, Vāsudeva, znači odvratiti um od materije i usredsrediti ga na apsolutno znanje, koje nas vodi na put apsolutne spoznaje i oslobađa nas od ropstva u materijalnom svijetu u vidu različitih materijalnih tijela.

 

U vezi sa riječima sarvatra sarvadā Śrīla Jīva Gosvāmī objašnjava da su načela bhakti-yoge, ili predanog služenja Gospodina, uvijek umjesna u svim okolnostirma; drugim riječima bhakti-yoga se preporučuje u svim objavljenim svetim spisima, primjenjuju je svi autoriteti, važi na svim mjestima, korisna je pod svim okolnostima, itd. Što se tiče razotkrivenih svetih spisa, navodi izvod iz Skanda Purāṇe, koji opisuje teme o Brahmi i Nāradi na slijedeći način: 

 

saḿsāre 'smin mahā-ghore

janma-mṛtyu-samākule

pūjanaḿ vāsudevasya

tārakaḿ vādibhiḥ smṛtam

 

U materijalnom svijetu, koji je prepun tame i opasnosti, rođenja i smrti, kao i različitih nevolja i bijeda, jedini način da se izbavimo iz klopke je da počnemo transcendentalno i predano služiti Gospodina Vāsudeva s puno ljubavi. Ovo prihvataju sve vrste filozofa.

 

Śrīla Jīva Gosvāmī isto tako navodi još jedan poznati odlomak, koji se sreće u trima Purāṇama -- Padma Purāṇi, Skanda Purāṇi i Lińga Purāṇi, na slijedeći način: 

 

āloḍya sarva-śāstrāni   vicārya ca punaḥ punaḥ

idam ekaḿ suniṣpannaḿ   dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā

 

“Kada podrobno analiziramo sve razotkrivene svete spise i iznova ih proučimo, zaključujemo da je Gospodin Nārāyaṇa Vrhovna Apsolutna Istina i da samo Njega treba da obožavamo."

 

Ova istina se na posredan način opisuje u Garuḍa Purāṇi kako slijedi:

 

pāraḿ gato 'pi vedānāḿ   sarva-śāstrārtha-vedy api

yo na sarveśvare bhaktas   taḿ vidyāt puruṣādhamam

 

„Čak i ako ovladamo znanjem svih Veda i dobro upoznamo sve razotkrivene svete spise, ako ne postanemo bhakta Svevišnjeg Gospodina, treba da se smatramo najnižim od svih ljudskih bića.“

 

Na sličan način, u Śrīmad-Bhāgavatamu 5.18.12 indirektno je rečeno:

 

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā   sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā   mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

 

,,Svi polubogovi i njihove uzvišene odlike, kao što su religioznost, znanje i odricanje, postaju ispoljeni u tijelu onoga ko je razvio nepomućenu privlačnost prema služenju Vāsudeva, Svevišnje Božanske Osobe. S druge strane, osoba koja je lišena predanog služenja i koja je upletena u materijalističke djelatnosti, uopšte nema dobre osobine. Čak i ako je upućena u primjenjivanje mistične yoge, ili ima poštene namjere da izdržava porodicu i rođake, odvlači je vlastita umna špekulacija i mora da se uključi u služenje Gospodinove spoljašnje energije. Kako je uopšte moguće da takav čovjek ima dobre osobine?“

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36  [PART 3]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – RATHA YĀTRĀ  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
01.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 2]


MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

OVDJE SE NA POSREDAN NAČIN KAŽE DA JE ČITAV VEDSKI DRUŠTVENI POREDAK LJUDSKE ZAJEDNICE SAČINJEN TAKO DA SVAKO MOŽE DA DJELUJE KAO SASTAVNI DIO GOSPODINOVOG POTPUNOG TRANSCENDENTALNOG TIJELA.

 

ČITAV DRUŠTVENI POREDAK PREDSTAVLJA GOSPODINOVO TIJELO I SVI DIJELOVI TOGA TIJELA, NAIME BRĀHMAṆE, KṢATRIYE, VAIŚYE I ŚŪDRE SU NAMIJENJENI DA ZAJEDNIČKI SLUŽE GOSPODINOVO ČITAVO TIJELO; INAČE DIJELOVI POSTAJU NESPOSOBNI DA FUNKCIONIRAJU U KOORDINACIJI S VRHOVNOM SVJESNOŠĆU JEDINSTVA.

 

ZATO ČAK I ČUVENI NAUČNICI, FILOZOFI, UMNI ŠPEKULATORI, POLITIČARI, INDUSTRIJALCI, DRUŠTVENI REFORMATORI I OSTALI NE MOGU DA PRUŽE POMOĆ NESPOKOJNOM DRUŠTVU U MATERIJALNOM SVIJETU, JER NE POZNAJU TAJNU USPJEHA, KOJA SE SPOMINJE U OVOM STIHU  ŚRĪMAD BHĀGAVATAMA, NAIME DA SE MORA POZNAVATI MISTERIJA BHAKTI-YOGE.

 

SVE DOK SE NEKO NE POČNE RASPITIVATI O DUHOVNIM VRIJEDNOSTIMA ŽIVOTA, PORAŽEN JE I PODREĐEN BIJEDAMA KOJE NASTAJU IZ NEZNANJA. KARMA DONOSI POSLJEDICE, BILO DA JE GRIJEŠNA ILI POBOŽNA. UM OSOBE ZAOKUPLJEN STVARANJEM BILO KOJE VRSTE KARME SE NAZIVA KARMĀTMAKAM – OBOJEN PLODONOSNIM DJELATNOSTIMA. SVE DOK JE UM ZAGAĐEN, SVJESNOST JE NEČISTA I SVE DOK JE NEKO ZAOKUPLJEN PLODONOSNIM DJELATNOSTIMA MORA PRIHVATATI MATERIJALNA TIJELA.

 

KOMENTAR: Zaista se mora biti u velikom konfliktu sa stvarnošću, pa u stihovima Śrīmad Bhāgavatama ne prepoznati i vrlo praktične upute za svakoga od nas, specijalno važnim u ovim nekim pročišćavajućim vremenima. Često su suvišni komentari na bezvremenske stihove Śrīmad Bhāgavatama, te na objašnjenja smisla stihova His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, bez kojih ne bi ništa shvatili kako treba. Isto važi u slučaju da slušamo stihove od samospoznatih duša, ili da ih čitamo po redoslijedu od prvog stiha Śrīmad Bhāgavatama Canto 1, pa dalje u raspoloženju naprednih razina duhovne svjesnosti. Međutim, u situaciji kada se ide na selektivno izabrane stihove, te zavisno od vremena, mjesta i drugih okolnosti, kao i kada su u pitanju veoma različite razine svjesnosti, neophodni su barem kratki uvodni komentari. Može se desiti da su nekome neki od komentara nekada i preopširni, kao za dugogodišnje bhakte i već iskusne transcendentaliste, ali opet za one koji su tek na početku duhovnih traganja, može se pokazati da su nedostatni.  

 

Ovaj stih, od koga je već objavljen prvi dio, a sada i drugi, je podijeljen u četiri dijela zbog dužine. Biće potrebno vratiti se nekada i na predhodni stih u kome se detaljnije objašnjava misterija bhakti yoge, ali se ponešto od toga objašnjava također i u ovom stihu.


man-manā bhava mad-bhakto   mad-yājī māḿ namaskuru

mām evaiṣyasi satyaḿ te   pratijāne priyo 'si me

 

Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, obožavaj Me i odaj mi svoje poštovanje. Tako ćeš neizostavno doći Meni. To ti obećavam, jer si Moj veoma dragi prijatelj.

 

Iz ovog stiha Bhagavad-gīte [18.65]  je jasno da Gospodin savjetuje da uvijek imamo Njega na umu, postanemo Njegov bhakta, obožavamo Ga i odajemo Mu poštovanje. Ako to učinimo, nesumnjivo ćemo se vratiti kući, nazad Bogu.

 

Ovdje se na posredan način kaže da je čitav vedski društveni poredak ljudske zajednice sačinjen tako da svako može da djeluje kao sastavni dio Gospodinovog potpunog transcendentalnog tijela. Red intelektualaca, ili brāhmaṇe se nalaze na Gospodinovom licu, administrativna klasa -- kṣatriye se nalaze na Njegovim rukama, klasa proizvođaća -- vaiśye [zemljoradnici, trgovci i bankari] su oko pasa, klasa radnika – śūdre se nalazi na nogama. Prema tome, čitav društveni poredak predstavlja Gospodinovo tijelo i svi dijelovi toga tijela, naime brāhmaṇe, kṣatriye, vaiśye i śūdre su namijenjeni da zajednički služe Gospodinovo čitavo tijelo; inače dijelovi postaju nesposobni da funkcioniraju u koordinaciji s vrhovnom svjesnošću jedinstva. Univerzalna svjesnost se postiže kada uskladimo sve ostalo prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi Kṛṣṇi i samo na taj način može da se osigura potpuno savršenstvo. Zato čak i čuveni naučnici, filozofi, umni špekulatori, političari, industrijalci, društveni reformatori i ostali ne mogu da pruže pomoć nespokojnom društvu u materijalnom svijetu, jer ne poznaju tajnu uspjeha, koja se spominje u ovom stihu  Śrīmad Bhāgavatama, naime da se mora poznavati misterija bhakti-yoge. U Bhagavad-gīti [7.15] se isto tako kaže:

 

na māḿ duṣkṛtino mūḍhāḥ   prapadyante narādhamāḥ

māyayāpahṛta-jñānā   āsuraḿ bhāvam āśritāḥ

 

,,Oni nevjernici, koji su veoma glupi i nerazumni, najniži među ljudima, čije je znanje ukrala iluzija i koji imaju ateističku prirodu demona, ne predaju se Meni."

 

Pošto takozvane čuvene vođe u ljudskom društvu ne poznaju ovo veliko znanje o bhakti-yogi i uvijek su zaokupljeni nižim čulnim zadovoljavanjem, zbunjeni spoljašnjom energijom Gospodina, predstavljaju okorjele pobunjenike, koji su se usprotivili nadmoćnosti Svevišnje Božanske Osobe i nikada ne pristaju da joj se predaju, jer su nerazumni i najniža vrsta ljudskih bića. Takvi ateisti mogu da budu dobro obrazovani u materijalnom smislu, međutim, najveće su neznalice u svijetu, jer je pod uticajem spoljašnje, materijalne prirode, uništeno čitavo njihovo stečeno znanje. Prema tome, cjelokupan napredak u znanju sada zloupotrebljavaju mačke i psi, koji se bore jedni s drugima radi čulnih zadovoljstava i čitavo stečeno znanje u nauci, filozofiji, umjetnosti, ekonomskom napretku, religiji i ostalim naprednim djelatnostima je uništeno, jer se koristi kao odjeća za leševe. Nemamo nikakve koristi od tkanine, koja prekriva kovčeg mrtvaca izuzev toga što se sviđa nerazumnim posmatračima. Zato Śrīmad Bhāgavatam opet ponavlja da se sve djelatnosti u ljudskom društvu smatraju potpuno besplodnim, ako se pomoću njih ne dostiže bhakti-yoga. U Śrīmad Bhāgavatamu [5.5.5] se navodi slijedeći stih:

 

parābhavas tāvad abodha-jāto   yāvan na jijñāsata ātma-tattvam

yāvat kriyās tāvad idaḿ mano vai   karmātmakaḿ yena śarīra-bandhaḥ

 

Sve dok se neko ne počne raspitivati o duhovnim vrijednostima života, poražen je i podređen bijedama koje nastaju iz neznanja. Karma donosi posljedice, bilo da je griješna ili pobožna. Um osobe zaokupljen stvaranjem bilo koje vrste karme se naziva karmātmakam – obojen plodonosnim djelatnostima. Sve dok je um zagađen, svjesnost je nečista i sve dok je neko zaokupljen plodonosnim djelatnostima mora prihvatati materijalna tijela.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36  [PART 2]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
GORANGA
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

CITATI IZ VEDA.....
Vedske izjave su samodostatne. Sve što je ondje navedeno mora se prihvatiti. Ako tumačimo prema našoj vlastitoj imaginaciji, autoritet Veda se odmah gubi....

CETIRI GLAVNA TIPA DOKAZA
OD 4 GLAVNA TIPA DOKAZA:
1.Direktnim opažanjem,
2.Hipotezom,
3.Istorijskim referencama,
4.Vedama - vedski dokaz se prihvata kao najbolji.
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
209200

Powered by Blogger.ba